@ mail-webmaster @

 

KUNSTacademie Muziek & Woord - schoolreglement

 

Schoolreglement

I Algemeen

Artikel 1.1

De Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Wetteren is een school voor Deeltijds Kunstonderwijs. Zij valt onder de bevoegdheid van het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Zij heeft tot doel theoretisch en praktisch onderwijs te verschaffen in Muziek en Woord

Artikel 1.2

De lessen worden ingericht volgens de bepalingen en decreten uitgevaardigd door de bevoegde overheid.

Artikel 1.3

De schoolverzekering dekt enkel lichamelijke ongevallen van personeel en leerlingen op weg van en naar de school tijdens de schoolgebonden activiteiten. Schade aan derden evenals aan materiaal is niet gedekt.

Artikel 1.4

Persoonlijke gegevens die de leerlingen aan de school verstrekken kunnen, behoudens uitdrukkelijk protest per aangetekend schrijven door de leerling, ter kennis gebracht worden aan derden telkens het schoolbestuur dit opportuun acht. Zij kunnen echter nooit voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

II Organisatie

2.1 Algemeen

Artikel 2.1.1

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. Daarbij gelden de wettelijke verlofperiodes zoals voor het dagonderwijs.

Artikel 2.1.2

De directeur is belast met de organisatie van de cursussen, het bewaren en goed beheer van het schoolpatrimonium en met de uitvoering van de beslissingen van de inrichtende macht en de wetgevende overheid.

Artikel 2.1.3

De leerkrachten zijn verplicht hun lessen te geven volgens het uurrooster dat bij het begin van elk schooljaar door de directeur wordt opgesteld. Elke vraag tot permanente wijziging dient schriftelijk en vergezeld van de nodige motivatie aan de directeur te worden gedaan. Indien de directeur zich door omstandigheden gedwongen ziet het uurrooster in de loop van het schooljaar te wijzigen, zal hij dit, in de mate van het mogelijke, doen in overleg met alle betrokkenen.

Artikel 2.1.4

De leerkrachten kunnen, mits de nodige motivatie en in overeenstemming met het reglement op de lesverplaatsingen, lessen verplaatsen naar een ander tijdstip dan voorzien in het officiële uurrooster. Het reglement op de lesverplaatsingen wordt aan elke leerkracht bij zijn indiensttreding overhandigd.

Artikel 2.1.5

De kalender met de verschillende manifestaties die plaats hebben gedurende het betrokken schooljaar wordt door de directeur opgemaakt en, zoals de kalender van de verlofdagen, via de bestuurscommissie aan het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt.

Artikel 2.1.6

Bij ziekte van leerkrachten worden de leerlingen, in de mate van het mogelijke, hiervan zo snel mogelijk verwittigd hetzij door de betrokken leerkracht zelf hetzij door het secretariaat.

Artikel 2.1.7

De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders noch derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken leerkracht.

Artikel 2.1.8

De school beschikt over een uitgebreid instrumentarium dat bestemd is voor uitleen aan de leerlingen. Behalve piano, gitaar, blokfluit en slagwerk kunnen de meeste instrumenten voor een bepaalde periode gehuurd worden. Hierbij hebben de leerlingen die ingeschreven zijn in de hoofdschool en wijkafdelingen voorrang op de leerlingen van de filialen.

Een afzonderlijk reglement betreffende de huur van instrumenten is in de school beschikbaar. Het bedrag van het huurgeld wordt jaarlijks door het College van Burgemeester en Schepenen vastgesteld.

2.2 Examens

Artikel 2.2.1

De examens hebben plaats tussen 15 mei en 30 juni. Het examenschema wordt door de directeur opgesteld en ten laatste op 1 februari bekendgemaakt.

Artikel 2.2.2

De deelname aan de examens is verplicht. Indien omwille van een grondige reden een leerling een examen niet op de vastgestelde datum kan afleggen dient hij dit zo snel mogelijk aan de directeur te melden. Deze kan dan op zijn beurt en in samenspraak met de betrokken leerkracht een nieuwe datum bepalen waarop de leerling het examen kan afleggen. In alle andere gevallen heeft niet deelnemen aan een examen automatisch een onvoldoende tot gevolg voor het betreffende vak.

Artikel 2.2.3

Door middel van een proefperiode kunnen leerlingen in elk leerjaar van elke graad instromen, op voorwaarde dat zij de vereiste leeftijd bereikt hebben. De toelatingsperiode begint op 1 september en eindigt ten laatste op 31 januari. Een toelatingsperiode kan nooit een examen vervangen waarvoor men het vorige schooljaar niet geslaagd was.

Artikel 2.2.4

De directeur is ambtshalve voorzitter van alle examencommissies. Hij kan zich echter laten vervangen door een afgevaardigde. De beslissingen van de examencommissie zijn onherroepelijk.

III Bestuur

IV Personeel

V Leerlingen

Artikel 5.1

De leerlingen kunnen enkel ingeschreven worden gedurende de wettelijk voorziene inschrijvingsperiodes. Zij betalen hun inschrijvingsgeld waarvan het bedrag wettelijk is bepaald. De inschrijving is slechts geldig wanneer het inschrijvingsgeld binnen de wettelijke termijn is voldaan.

Artikel 5.2

Alle leerlingen moeten de verplicht te volgen vakken ononderbroken volgen. In welbepaalde gevallen kan voor één of meerdere vakken vrijstelling worden bekomen. Leerlingen die meer dan 3 opeenvolgende lessen afwezig zijn zonder geldige reden, kunnen van de leerlingenlijsten geschrapt worden. Leerlingen die meer dan één derde van de lessen niet hebben bijgewoond, kunnen niet aan de examens deelnemen.

Artikel 5.3

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij strikt de richtlijnen opvolgen en een correcte en beleefde houding aannemen tegenover al het personeel van de school en tegenover elkaar.

Artikel 5.4

Het materiaal van de school en de eigendommen van de medeleerlingen worden met de nodige eerbied behandeld. Voor schade door de leerlingen aangericht aan het materiaal van de school zal van de ouders een vergoeding geëist worden. Leerlingen die betrapt worden op vandalisme worden onherroepelijk uitgesloten.

Artikel 5.5

Tijdens de lessen wordt niet gegeten of gedronken en is het gebruik van GSM's verboden. Tevens geldt in de school algemeen rookverbod.

Artikel 5.6

De leerlingen worden geacht mee te werken aan klasaudities, buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de school zelf. Van de laureaten wordt verwacht dat zij hun medewerking verlenen als solist op het laureatenconcert dat betrekking heeft op het schooljaar waarin zij het eindattest behaalden. Verontschuldigingen worden vooraf schriftelijk medegedeeld.

Artikel 5.7

De leerlingen worden verzocht hun eigen materiaal (boekentassen, instrument enz.) niet onbeheerd in de school achter te laten. De fietsen worden in de daartoe voorziene rekken geplaatst en gesloten. De school kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij gebeurlijke schade of diefstal.

Artikel 5.8

Cursisten die in groep les volgen worden geacht zich te engageren tegenover hun medeleerlingen voor de duur van het volledige schooljaar, ook indien zij zelf hun studies voortijdig willen beëindigen. Dit teneinde het welslagen van het schooljaar voor hun medeleerlingen niet in het gedrang te brengen.

Artikel 5.9

Gedurende de hele schoolloopbaan van de leerlingen wordt voor de individuele vakken in de regel niet van leerkracht veranderd. Elke eventuele aanvraag tot verandering van leerkracht kan slechts gebeuren mits grondige motivatie door de aanvrager of zijn of haar ouders en wordt rechtstreeks aan de directeur gericht. Na overleg met alle betrokken partijen beslist de directeur of de verandering kan doorgaan of niet.

Artikel 5.10

De leerlingen zijn verplicht gedurende de verplicht te volgen lestijden van het begin tot het einde in de klas aanwezig te zijn. Een lestijd bedraagt 60 minuten. Voor de individuele vakken kunnen de leerlingen gegroepeerd worden tot maximum 4 per lestijd. De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders noch derden.

Artikel 5.11

De leerlingen zijn verplicht, naargelang de studierichting en graad waarvoor zij zijn ingeschreven, de wettelijk voorziene vakkenpakketten in hun geheel te volgen. Onder bepaalde strikte voorwaarden kunnen echter vrijstellingen bekomen worden. Het niet volgen van één vak heeft automatisch uitsluiting voor alle andere vakken van dezelfde optie tot gevolg.

Artikel 5.12

Indien een les niet kan worden bijgewoond wordt dit vooraf aan het secretariaat gemeld met opgave van reden. Na twee opeenvolgende ongewettigde afwezigheden worden de ouders of de leerling schriftelijk verwittigd. Na vier opeenvolgende ongewettigde afwezigheden wordt de leerling automatisch geschrapt en hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De leerlingen die meer dan een derde van de lessen niet hebben bijgewoond (gewettigde en ongewettigde afwezigheden samen) kunnen niet aan het examen deelnemen en zijn derhalve niet geslaagd. In elke graad van elke optie kan maximaal éénmaal worden overgezeten.

Artikel 5.13

Tegenover leerlingen die het schoolreglement ernstig overtreden kunnen bepaalde sancties genomen worden.

  1. Een vermaning vanwege de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht.
  2. Een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht.
  3. Een definitieve uitsluiting door het College van Burgemeester en Schepenen op voorstel van de directeur.

Elke sanctie wordt door de directeur schriftelijk medegedeeld met vermelding van de reden: indien het een minderjarige leerling betreft aan de ouders, indien het een meerderjarige leerling betreft aan de betrokkene zelf.