@ mail-webmaster @

 

KUNSTacademie Muziek & Woord - Privacy

 

Privacyverklaring Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Wetteren

 

Om als onderwijsinstelling een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen, ouders, personeelsleden en andere betrokkenen (juryleden, evaluatoren...)

We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR)


Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd:

·       om een wettelijke verplichting na te komen

·       voor de goede vervulling van onze taak als onderwijsinstelling

·       voor de uitvoering van een overeenkomst met u

·       om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden

·       wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat de directeur, de secretariaatsmedewerkers, de leerkrachten, begeleiders en pedagogische coördinatoren hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

 

Doorgifte

We geven uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis is. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf (bijv. een softwarefirma, de leerlingen- en personeelsdatabank), dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.

Wij wisselen uw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of met een internationale organisatie.

 

Openbaarheid

Via de wetgeving van openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

 

Bewaring

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving.

 

Rechten

U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

·       recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kan hierover toelichting krijgen.

·       recht op correctie: als uw gegevens niet juist zijn, mag u ons vragen om deze te verbeteren

·       recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens

·       recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar wij moeten wel onze wettelijke verplichting naar de overheden nakomen.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u vragen uw gegevens niet meer te gebruiken.

U kan uw rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Voor onze contactgegevens, zie onderaan deze privacyverklaring. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren. Als we niet aan uw rechten kunnen voldoen, zullen we dit motiveren.

 

Contactgegevens

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail rechtstreeks aan ons, gamwwetteren@skynet.be, of per brief naar de directeur van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Wetteren, Schooldreef 40, 9230 Wetteren.

U kan zich ook rechtstreeks tot het gemeentebestuur van Wetteren richten, via privacy@wetteren.be, of per brief naar: Gemeentebestuur Wetteren, Dienst ICT, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren. 
Ook de functionaris voor gegevensbescherming van de gemeente Wetteren (ook wel Data Protection Officer of DPO) is langs deze weg bereikbaar.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) op toezichtcommissie@vlaanderen.be of op Vlaamse Toezichtcommissie, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Gebruik hiervoor het modelformulier van de VTC http://vtc.corve.be/klachten.php.

 

Historiek aanpassingen

De privacyverklaring van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Wetteren is aangepast op 7 mei 2019.